Nahrávám ...

Dopis rodičům

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ŠKOLY V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 

 

Vážení rodiče,

od 25.5.2020 bude umožněno Vašim dětem navštěvovat školu. Vzdělávání ve škole bude v omezeném režimu od 25.5. do 30.6.2020 nepovinné. Žádnému žákovi (přihlášenému, ani nepřihlášenému) se absence nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení. U přihlášeného žáka si škola v případě jeho nepřítomnosti, vyžádá informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Pokud nebudou žáci k výuce od 25.5.2020 přihlášeni, není nutné žáky omlouvat.

Je jen na Vašem rozhodnutí, zda budete Vaše dítě do školy posílat. Škola se bude snažit zabezpečit výuku dle podmínek, které jsou uvedeny dále, ale pochopitelně je nezbytně nutné vědět, kolik žáků do školy přijde. Pokud máme splnit metodické doporučení MŠMT – 1 žák v lavici a vzdálenost lavic 2m, je kapacita školy pouze 25 žáků.

Vy, kteří budete přihlašovat žáka k přítomnosti ve škole musíte vyjádřit svůj zájem do 17.5. 2020

NEŽ SE ROZHODNETE, UVĚDOMTE SI NÁSLEDUJÍCÍ:

 1. Dítě musíte přihlásit do 17. 5. 2020 k docházce od 25.5.2020. Přihlášení proběhne odesláním vyplněné žádosti na e-mailovou adresu třídní paní učitelky prostřednictvím školního e-mailu nebo dokument můžete v papírové podobě vhodit do schránky školy.
 2. Žák může do školy nastoupit i později, ale přihlášení musí rovněž proběhnout do 17.5.2020 dle bodu 1., později není přihlášení možné.
 3. Omlouvání dětí přihlášených k docházce do školy probíhá dle Školního řádu, zde se nic nemění. Škola bude požadovat informaci, zda žák bude i nadále do skupiny docházet.
 4. Škola bude potvrzovat přítomnost dítěte ve škole, nelze tedy po dobu přítomnosti dítěte ve škole uplatňovat OČR.
 5. Smyslem otevření školy je umožnit Vám nástup do zaměstnání a pomoc rodinám, které doma nezvládají distanční formu výuky. Vzdělávací aktivity nebudou klasickou běžnou výukou.
 6. Provoz školy bude v omezeném režimu zajištěn od 8.00 do 15.30 hod. Ranní družina není možná, odpolední pouze do 15,30 hod. max.
 7. Podle počtu přihlášených budou žáci rozděleni do skupin a ke skupině bude přidělen pedagogický dohled. Přihlášeného žáka lze zařadit do skupiny později než k 25.5.2020. Složení skupin je do 30. 6. 2020 neměnné. Skupiny budou stejné pro dopolední i odpolední činnosti. Skupiny by se neměly potkávat, proto škola vyčlení prostory pro jednotlivé skupiny. Pokud nám to personální složení a prostory dovolí, pokusíme se podle přihlášených žáků vytvořit skupiny podle jednotlivých tříd, ale nyní nezaručíme, že to tak opravdu bude. Maximální možný počet skupin v naší škole jsou 3 skupiny pro max. 25 žáků.
 8. Dezinfekce bude prováděna při vstupu do budovy školy, před zahájením výchovně vzdělávacích aktivit, po každém vzdělávacím bloku a při odchodu.
 9. Škola je povinna učinit taková opatření, která zabrání shromažďování osob v blízkosti školy a měla by organizovat pohyb osob před školou. Proto bude ranní příchod i odchod ze školy upraven pro jednotlivé skupiny tak, aby se žáci ani jejich doprovod nehromadili před školou. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám (toto neplatí pro MŠ). Čas pro příchod do základní školy, bude od 7.40 do 8.00 hod., v případě MŠ 6,30-7,40 hod.
 10. Odpolední odchod dětí bude dle času, který uvedete v Žádosti o přítomnosti dítěte ve škole od 25.5. do 30.6.2020. Přesto pravděpodobně budete požádáni o vyzvednutí (samostatný odchod dítěte z budovy školy) v určený čas (rozmezí minut, podobný systém jako při ranním příchodu), ale to vše záleží na počtech dětí a jejich času odchodu. Nebude možný čas kdykoli, proto vyplňte žádost odpovědně. Děkuji. Při odchodu bude nutné dodržet pravidla uvedená dále.
 11. Odpolední přítomnost bude umožněna i dětem, které nenavštěvují v běžném režimu školní družinu a bude pro všechny bezplatná. Přesto prosím zvažte, zda budete školní družinu za této situace využívat.

Organizace výuky – předpokládáme pomoc žákům a rodinám s plněním úkolů zadaných distanční formou a s výukou především hlavních předmětů. Výchovy zajistí program školní družiny. Výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná. Aktivity mimo areál školy nejsou možné.

Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku.

Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání dopolední i odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP.

Pro období 25.5. – 30.6.2020 změníme operativně organizaci výuky, rozvrhy jednotlivých tříd, organizaci i délku přestávek. Předpokládáme, že se bude prolínat výuka s programem školní družiny. Provozní doba mateřské školy 6,30-16,30 hod., provozní doba základní školy od 8,00 do max.15,30 hod., MŠ do 16:30 hod.

Distanční výuka pro nepřítomné žáky bude v nezměněné formě probíhat jako doposud. Další informace k distančnímu vzdělávání vám sdělí nebo případnou pomoc poskytne třídní paní učitelka.

Školní stravování bude zajištěno formou oběda. Pitný režim bude zajištěn jen u oběda. Děti budou mít svoje pití na celý den, totéž platí i o svačinách (neplatí v MŠ). Omezení pohybu a další hygienická opatření budou aplikována i ve školní jídelně (rozestupy 2m, roušky, oddělení skupin atd.)

Dodržet veškerá hygienická opatření v provozu školy bude velmi náročné. Proto děkujeme za pochopení, doufáme, že to všichni společně zvládneme a přikládám informace MŠMT, které Vám pomohou při Vašem rozhodování.

S pozdravem Mgr. Michael Burianek, ředitel školy

——————————————————————————————-

DALŠÍ PODROBNOSTI K PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ VE ŠKOLE OD 25.5. do 30.6.2020:

  Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se doporučuje dodržovat obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu.
 • Dodržení odstupů 2 m.

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • V dobu, kterou určí ředitel školy.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 m mezi dětmi z jiné skupiny (nemělo by nastat, pokud budete dodržovat předepsaný příchod).
 • Na žáky čeká před školou pedagog, který danou skupinu vzdělává 1.hodinu dle rozvrhu dne.
 • Žákům bude změřena teplota, proto neposílejte do školy děti, které budou ráno vykazovat nějaké zdravotní problémy.
 • Ráno nebudou mít rodiče přístup do budovy školy, dítě to zvládne. Neplatí pro MŠ.
 • Odpoledne musí všechny osoby dodržovat pravidla dle bodu Cesta do školy a ze školy.

 

  Vstup do budovy školy

 • Vstup do školní budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv rodičům. To platí i při odchodu ze školy.
 • Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 • Využití šaten bude určeno až podle počtu přihlášených dětí, zatím předpokládáme jejich využití po jednotlivých skupinách.
 • Po příchodu do třídy si každý žák umyje ruce mýdlem a pedagog zajistí desinfekci rukou.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách mimo určenou třídu roušky[1].
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Vyhovující jsou látkové roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, popřípadě k vyřazení žáka ze školní skupiny.

 

  V budově školy a školní jídelně

 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor budou zorganizovány tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 • Při přesunech budou dodržovány odstupy 2 m vždy, když je to možné (nejméně 1,5 m).
 • Jednotlivé skupiny budou mít odlišný rozvrh dne tak, aby se zamezilo potkávání jednotlivých skupin na chodbách, toaletách, školním hřišti apod.
 • Předpokládáme, že některé přestávky budou žáci trávit venku na školním hřišti. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.
 • Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a sušákem nebo jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Před obědem si žáci ve své třídě umyjí ruce a před školní jídelnou využijí desinfekční stojan k desinfekci rukou. Ve školní jídelně bude vždy jen jedna skupina dětí a rozmístění židlí bude tak, aby mezi jednotlivými dětmi byl odstup 2 m.
 • Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití1.
 • Oběd je vydáván u výdajového okénka jen jednomu žákovi, další přichází na vyzvání. Příbory a nápoje vydává personál školní kuchyně, žáci si nic neberou samostatně. K odkladovému okénku přicházejí postupně dle pokynů dohlížejícího pedagoga nebo personálu školní kuchyně.
 • Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.
 • Třídy a další prostory budou pravidelně větrány během dne.

 

  Ve třídě

 • Ve třídě, která bude určena pro jednotlivou skupinu žáků bude maximálně 12, 5 nebo 8 žáků, každý žák bude mít svoji vlastní lavici. Lavice budou postaveny tak, aby rozmezí mezi jednotlivými žáky bylo 2 m.
 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné. Žáci budou po celou dobu v jedné skupině a v jedné třídě, měnit se bude jen pedagog.
 • V průběhu vzdělávání, kdy žák sedí v lavici nemusí nosit roušku1 s výjimkou situací, ve kterých dochází k blízkému kontaktu (skupinová práce) nebo když o nošení roušek rozhodne pedagog.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

 

  Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do předem připravené samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce s požadavkem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření se bude informovat krajská hygienická stanice. Ostatní žáci skupiny budou přeřazeni do jiné (dosud nevyužívané) třídy, dle možností se změní aktivita na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

 

  Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  2. při protinádorové léčbě,
  3. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák nebo zaměstnanec, který osobně naplňuje alespoň jeden bod z bodů 2–8 uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

 

Doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili pro sebe i pro žáka tyto rizikové faktory, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Před prvním vstupem do školy podepíše zákonný zástupce žáka

 • Písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Žák je přinese podepsané první den obnovené docházky do školy, nejčastěji 25.5.2020.
 • Žádost – vyjádření zájmu o docházku do školy vyjádří zákonný zástupce žádostí do 17.5. 2020. Zaslání vyplněného a podepsaného dokumentu zpět je možné e-mailem nebo vložení do poštovní schránky školy.

 

Oba dokumenty budou dostupné na webových stránkách školy od 11.5. do 17.5.2020 viz odkaz zde: https://www.skolabolesiny.cz/dokumenty-ke-stazeni/

Je možná i individuální domluva s paní třídní učitelkou – zaslání dokumentů zákonnému zástupci e-mailem nebo vyzvednutí po domluvě ve schránce školy. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti školy, ředitel školy rozhodne o přijetí žáka do skupiny na základě žádostí zákonných zástupců podle těchto kritérií:

 1. Zákonný zástupce prokáže, že pracuje.
 2. V běžném provozu žák navštěvoval školní družinu.
 3. Uvedený den nástupu do školy dle žádosti o přítomnost žáka ve škole – přednost má 25.5.2020.
 4. Rozhodne losování.

[1] Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (viz MO MZ):

http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami_18981_4135_1.html

 

Vstupte na stránky školy (klikněte)

Tento web používá cookie pro optimalizaci obsahu. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close