Nahrávám ...

Informace k organizaci a průběhu zápisu do MŠ a ZŠ

Oznámení o konání zápisu na školní rok 2020 / 2021

1. Termín a místo zápisu do ZÁKLADNÍ ŠKOLY: Dne 16. dubna 2020 od 14,00 do 17,00 hodin v budově školy

2. Termín a místo zápisu do MATEŘSKÉ ŠKOLY: Dne 5. května 2020 od 13,00 do 16,30 hodin v budově školy

U zápisu je nutné předložit svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. 

Podle potřeb rodičů je možná i individuální domluva termínu a hodiny zápisu !

———————————————————————————————————————-

KRITÉRIA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY BOLEŠINY, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ v MŠ

Ředitel ZŠ a MŠ Bolešiny, p.o. stanovil následující kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu počtu žáků ve třídách mateřské školy.

Pro školní rok 2019/2020 dovoluje kapacita mateřské školy přijmout 10 žáků.

Ředitel školy a školského zařízení stanovuje podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení, tedy i maximální  počet žáků přijímaných do mateřské školy.

 Do mateřské školy se přednostně přijímají děti podle kritérií:

  1.  Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky

– zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ,školský zákon – § 34 odst. 4 a § 179 odst. 2 – Ředitel mateřské školy je podle § 34 odst. 4 věta první povinen přednostně přijmout k předškolnímu vzdělávání všechny děti (tj. včetně dětí, které nemají trvalý pobyt na území obce, která MŠ zřizuje) v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

  1. Děti s místem trvalého pobytu na území obce, která školu zřizuje

– zákon č. 128/2000 Sb., o obcích – § 2 odst. 2 a § 35 odst. 2

  1. Děti podle věku od nejstarších po nejmladší až do naplnění kapacity třídy MŠ v daném školním roce

– zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) – § 4, § 5, § 33, Cílem předškolního vzdělávání je výchova a vzdělávání, nikoliv „pouze“ péče o děti v době, kdy se o něj nemohou postarat rodiče či jiné osoby. Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí být způsobilé plnit požadavky, které jsou stanovené rámcovým a školním vzdělávacím programem. Na základě poznatků z pedagogiky a vývojové psychologie lze usuzovat, že čím je dítě starší, tím má větší potřebu socializace a získávání nových vědomostí, dovedností a návyků, a je výše uvedené požadavky schopno lépe plnit

  1. Děti s trvalým pobytem v jiných obcích (uvést názvy obcí) podle věku od nejstarších po nejmladší až do naplnění kapacity třídy MŠ v daném školním roce, přednostně z obcí Myslovice, Kydliny, Obytce, Ostřetice, Pihovice, Hoštičky, Hoštice

Žáci budou přijímání postupně podle jednotlivých kritérií. Nejdříve se přijímají žáci dle 1., poté dle 2. až 4. kritéria. Přijímáni budou pouze žáci zdravotně způsobilí, včetně absolvování stanovených očkování doložených potvrzením lékaře.

Pro naplnění daného kritéria jsou rozhodné informace uvedené žadatelem o přijetí – zákonným zástupcem dítěte do žádosti o přijetí v den zápisu do mateřské školy.

Poznámka: U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu. Školský obvod školy tvoří území obce Bolešiny. Trvalý pobyt může být nahrazen doloženým bydlištěm dítěte.

 

———————————————————————————————————————–

ORGANIZACE A PRŮBĚH ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE do ZŠ

Organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce určuje vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o základním vzdělávání“).

(1) Zápis k povinné školní docházce (dále jen „zápis“) je složen z formální části. Je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

(2) V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. Zákonný zástupce má právo požádat i o odklad povinné školní docházky.

(3) Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem trvá nejvýše 20 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.

(4) Pokud škola připraví i jiné činnosti spojené s orientačním posouzením školní připravenosti dítěte formou hry nebo jinou vhodnou formou, je doba jejich trvání nejvýše 60 minut.

(5) Školní připravenost dítěte se orientačně posuzuje ve vztahu k očekávaným výstupům vzdělávacích oblastí rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Škola v průběhu zápisu nezjišťuje dosaženou úroveň rozvoje ve všech vzdělávacích oblastech stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, nýbrž volí schopnosti a dovednosti, jejichž úroveň rozvoje lze v průběhu zápisu orientačně posoudit.

(6) Škola při zápisu prokazatelným způsobem informuje zákonného zástupce dítěte, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.

(7) Škola před zahájením zápisu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informace k organizaci a průběhu zápisu, které obsahují kritéria pro přijímání žáků, počet žáků, které je možné přijmout, popis formální a případných dalších částí zápisu a popřípadě další údaje.

Přijímání žáků k základnímu vzdělávání a odklad povinné školní docházky je zahájení na žádost (§ 44 a násl. správního řádu). Zákonný zástupce dítěte musí podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad povinné školní docházky. Formulář a další informace obdržíte u ředitele školy nebo u zápisu.

 

KRITÉRIA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY BOLEŠINY, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PLNĚNÍ POVINNOSTI ŠKOLNÍ DOCHÁZKY v ZŠ

Ředitel ZŠ a MŠ Bolešiny, p.o. stanovil následující kritéria pro přijímání dětí do 1. ročníku základní školy k plnění povinnosti školní docházky v případech, kdy počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu počtu žáků v prvních třídách školy.

Pro školní rok 2019/2020 byla kapacita 1. ročníku stanovena ředitelem školy na 10 žáků.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona.

 

 Do prvních tříd  se přednostně přijímají děti podle kritérií:

1. Děti s místem trvalého pobytu v  území obce Bolešiny a Myslovice po odkladu školní docházky.

2. Děti s místem trvalého pobytu v území obce Bolešiny a Myslovice bez odkladu školní docházky.

3. Děti s místem trvalého pobytu mimo území obce Bolešiny, jejichž sourozenec je již žákem naší školy.

4. Děti s místem trvalého pobytu mimo území obce Bolešiny, které navštěvují mateřskou školu při ZŠ a MŠ Bolešiny, p.o.

5. Děti s místem trvalého pobytu mimo území obce Bolešiny, přednostně obcí  Kydliny, Obytce, Ostřetice, Pihovice, Hoštičky, Hoštice.

Žáci budou přijímání postupně podle jednotlivých kritérií. Nejdříve se přijímají žáci dle 1., poté dle 2. až 5. kritéria.

Pro naplnění daného kritéria jsou rozhodné informace uvedené žadatelem o přijetí – zákonným zástupcem dítěte do žádosti o přijetí v den zápisu do první třídy.

V případě, že v jednom kritériu nebude v možnostech školy přijmout všechny žáky (kteří dané kritérium splňují), protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem školy, bude provedeno losování. K losování dojde ze všech dětí splňující dané kritérium. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou čísla, která byla přidělena žákům školy při zápisu.

Poznámka: U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu. Školský obvod školy tvoří území obce Bolešiny. Trvalý pobyt může být nahrazen doloženým bydlištěm dítěte.

Vstupte na stránky školy (klikněte)

Tento web používá cookie pro optimalizaci obsahu. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close