Nahrávám ...

Projekty školy

Snažíme se být školou aktivní a ne jen čekat, až věci přijdou sami.
Proto se naše škola zapojuje do nejrůznějších projektů podporujících kvalitní výuku, a které nám pomáhají také vychovávat. Nejen ty malé, ale i ty větší.
Chceme děti pomocí projektů připravit i na chvíle, kdy vypnou elektrický proud 🙂

 OBLAST ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU A OCHRANA ZDRAVÍ
—————————————————-
Projekt ,,Školní mléko”

Cíl projektu: Zlepšit katastrofální nedostatek vápníku ve výživě dětí a mládeže, který v pozdějším věku působí vážné zdravotní problémy, zejména s osteoporózou.

Realizace: od roku 1999

Podpora: vládou ČR a dotace EU, společnost Laktea o.p.s.

Zaměření: na podporu zdravé výživy

Více na www.skolnimleko.cz
Projekt ,,Ovoce do škol”

Cíl projektu: Vytvořit pozitivní stravovací návyk, zlepšit nedostatek vitamínů ve výživě dětí a mládeže, podpořit imunitu, bojovat proti epidemii dětské obezity.

Realizace: od roku 2010

Podpora: vládou ČR a dotace EU, společnost Laktea o.p.s.

Zaměření: na podporu zdravé výživy

Více na www.ovocedoskol.eu
Projekt ,,Zdravé zuby”

Cíl projektu: Zlepšit zubní zdraví u dětí a mládeže, a tak vytvořit předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech.

Realizace: od roku 1999

Podpora: kancelář World Health Organization, MŠMT ČR, stomatologové

Zaměření: na zdraví dětí a mládeže

Více ne www.zdravezuby.cz
OBLAST OCHRANY A ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
————————————————-

Projekt ,,Stromkové slavnosti”
Cíl projektu: Zlepšit životní prostředí, obnovit vzhled krajiny a podpořit propojení školy, obce a veřejnosti. Chceme naučit děti vážit si přírody a vlastní práce. Prostřednictvím stromů pomáháme lidem nalézt cestu k přírodě i k sobě navzájem.

Realizace: od roku 2006

Podpora: společnost Skanska, nadace Partnerství, obec Bolešiny

Zaměření: na životní prostředí, enviromentální výchova – výchova k odpovědnému jednání vůči přírodě i lidem a také výchova k udržitelnějšímu způsobu obývání světa

Více na www.stromzivota.cz
Projekt ,,EKO hraní”

Cíl projektu: podpora ekologického chování, recyklace a třídění odpadů, výchova k odpovědnému jednání vůči přírodě i lidem, výchova k udržitelnějšímu způsobu obývání světa.

Realizace: od roku 2008

Podpora: MŠMT ČR, firmy Asekol, Ekokom, Ecobat

Zaměření: ekologická výchova, životní prostředí

Více na www.recyklohrani.cz
Projekt ,,Zateplení školy”

Cíl projektu: Na základě energetického auditu zateplit budovu školy, vyměnit okan a vstupní dveře. Úsporou spotřeby energie potřebné na vytápění školní budovy zlepšit životní prostředí . Každá uspořená jednotka energie znamená velkou pomoc pro ochranu životního prostředí a tudíž i nás, obyvatel této planety.

Realizace: v roce 2008
Podpora: vláda ČR a fondy EU, obec Bolešiny

Zaměření: na životní prostředí, výchova k odpovědnému jednání vůči přírodě i lidem a výchova k udržitelnějšímu způsobu obývání světa

Více na www.mzp.cz
Projekt ,,Změna vytápění mateřské školy”

Cíl projektu: Výměna a celková rekonstrukce zastaralého systému vytápění mateřské školy. Projekt navazuje na celkové zateplení objektu školy a má ještě více zvětšit úspory spotřeby energie a zlepšit tak ochranu životního prostředí.

Realizace: v roce 2009

Podpora: Plzeňský kraj, obec Bolešiny

Zaměření: na životní prostředí, výchova k odpovědnému jednání vůči přírodě i lidem a výchova k udržitelnějšímu způsobu obývání světa

Více na http://www.kr-plzensky.cz/
Projekt ,,Výměna osvětlení mateřské školy”

Cíl projektu: Provést výměnu a celkovou rekonstrukci části osvětlovacích těles (žárovkových) v nejpoužívanějších místnostech mateřské školy (v ZŠ již instalováno). Na základě světelného auditu zlepšit světelné podmínky a zvětšit úsporu elektrické energie. Projekt (3. část) navazuje na celkové zateplení objektu školy, změnu vytápění a má ještě více zvětšit úspory spotřeby energie a zlepšit tak ochranu životního prostředí.

Realizace: v roce 2009

Podpora: Nadační fond Zelený poklad s podporou statutárního města Plzně,  grantový program

Zaměření: na životní prostředí, výchova k odpovědnému jednání vůči přírodě i lidem a výchova k udržitelnějšímu způsobu obývání světa

Více na http://www.bolesiny.cz
Projekt ,,Zelená školní učebna” (EKO zahrada)

Cíl projektu: Program ”Zelené školní učebny” chce podpořit netradiční formy výuky v oblasti environmentálního vzdělávání dětí a mládeže prostřednictvím přeměny tradiční školní zahrady na “ekologickou školní zahradu-učebnu”. Nechceme děti učit o přírodě pouze virtuálně.

Realizace: plánováno v roce 2010

Podpora: společnost Skanska, nadace Partnerství, obec Bolešiny

Zaměření: na životní prostředí, enviromentální výchova – výchova k odpovědnému jednání vůči přírodě i lidem a také výchova k udržitelnějšímu způsobu obývání světa

Více na www.nadacepartnerstvi.cz
Projekt ,,Zelená energie” (výstavba solárního sytému pro výrobu tepla a elektřiny)

Cíl projektu: Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy školy (ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠD). Realizací projektu dojde k úsporám zdrojů energie, snížení znečištění ovzduší a omezení emisí skleníkových plynů.

Projekt výstavby solárního zařízení zvýší také využívání obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla a elektřiny v ZŠ a MŠ Bolešiny.

Projekt je společensky prospěšný nejen pro žáky naší školy (pozorování procesu výroby energie, zapojení v rámci jednotlivých předmětů apod.), ale i pro občany obce (vzorový příklad). Zároveň je pro školu i ekonomicky užitečný.

Realizace: plánováno v roce 2010

Podpora: společnost ČEZ, obec Bolešiny

Zaměření: na životní prostředí, enviromentální výchova – výchova k odpovědnému jednání vůči přírodě i lidem a také výchova k udržitelnějšímu způsobu obývání světa

Více na www.zelenaenergie.cz
 OBLAST VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU A PREVENCE NEGATIVNÍCH JEVŮ
—————————————————–

Projekt ,,McDonald´s Cup”

Cíl projektu: Nabídnout dětem pozitivní program využití volného času, účast v dlouhodobé soutěži a získat kluky a také dívky pro pravidelnější sportovní aktivity.

Realizace: od roku 1997

Podpora: MŠMT ČR, AŠSK ČR, McDonald´s ČR, ČMFS

Zaměření: využití volného času dětí 1. stupně ZŠ, rozvoj sportovních dovedností, zdravý životní styl

Více na www.mcdonaldscup.cz

 

Projekt „SOLASIDO“

Cíl projektu: Rozvoj přirozeného talentu žáků školy, podpora mediální výchovy, hudební a dramatické výchovy. Podpora a rozvoj komunikativních kompetencí. Ukázat žákům jak vzniká televizní zábava a nabídnout jim aktivní účast na její tvorbě.

Realizace: v roce 2006

Podpora: Pavel Justich-Studio DETO, škola, obec Bolešiny

Zaměření: využití volného času dětí a mládeže

Více na www.solasido.cz

Projekt ,,Dětské hřiště”

Cíl projektu: Poskytnout dětem a jejich rodičům kvalitní zázemí pro trávení volného času, mateřské škole a školní družině poskytnout prostor pro další aktivity a také zkvalitnit sociální zázemí v obci pro rodiny s dětmi. Tady více než kde jinde platí, že kdo si hraje, nezlobí.

Realizace: v roce 2007

Podpora: vláda ČR, KÚ Plzeňského kraje, obec Bolešiny

Zaměření: využití volného času dětí a mládeže

Více na www.bolesiny.cz , www.mmr.cz
 OBLAST ZKVALITNĚNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ
————————————————–

Projekt ,,Evaluace školy”

Cíl projektu: Zmapovat dovednosti a znalosti žáků odcházejících z naší školy, porovnat naši školu s dalšími v ČR, informovat rodiče žáků o kvalitě výuky  na naší škole.

Realizace: od roku 1996

Podpora: CERMAT, Kalibro, SCIO

Zaměření: hodnocení a rozvoj školy

Více na www.cermat.cz , www.scio.cz , www.kalibro.cz , www.skolabolesiny.info

 

Projekt ,,Peníze školám z EU”

Cíl projektu: individualizace výuky, inovace a zvyšování kvality výuky, prevence rizikového chování, zlepšení vybavení školy, vzdělávání pedagogických pracovníků, využití moderních technologií ve výuce.

Oblasti:
• čtenářská a informační gramotnost
• cizí jazyky
• využívání informačních a komunikačních technologií
• matematika
• přírodní vědy
• finanční gramotnost
• inkluzivní vzdělávání

Realizace: od roku 2010

Podpora: MŠMT ČR, Evropská unie

Zaměření: rozvoj výchovy a vzdělávání viz oblasti

Více na www.msmt.cz , www.penizeskolam.cz
Projekt ,,Odmalička – Von klein auf”

Cíl projektu: Seznamování dětí v raném věku s německým jazykem a poznávání země našich sousedů, výměna zkušeností českých a německých pedagogů.

Realizace: od roku 2010

Podpora: Tandem-Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže, EU, MŠMT ČR

Zaměření: rozvoj mezinárodních vztahů, cizí jazyk, vlastivěda-vzájemné poznávání v rámci EU

Více na www.tandem-info.net

 

———————————————–
Další projekty
• 
Rozvojový program MŠMT ČR v oblasti dalšího vzdělávání (od 2005)
• Rozvojové programy Státní informační politiky ve vzdělávání (od 2002)
• Rozvojové programy MŠMT ČR – Národní program výuky cizích jazyků (od 2006)

Drobné školní projekty:
• 
Ochrana člověka za mimořádných situací
• Požární nebezpečí
• Lidská práva-Nadace naše dítě
• Bezpečně po celý rok-BESIP, ministerstvo dopravy
• Prevence patologickým jevům
• Řekni drogám ne!
• Vzdělávací projekt-Výchova k zodpovědnému vztahu ke zvířatům
• Hrou proti úrazům-nadace Podaná ruka
• Etická, kulturní a společenská výchova profesora Etiky
• Proti bezpráví-Jeden svět na školách, nadace Člověk v tísni při ČT
• Ajaxův zápisník-projekt Policie ČR
• Bezpečný internet
• Finanční a informační gramotnost

Kromě těchto projektů většího rozsahu, realizujeme ještě menší projekty v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů (soutěže a projekty výtvarné, sportovní, pěvecké, recitační a další).

Plánujeme také realizaci dalších jako např e-learning  v systému Moodle, online škola, interaktivní výuka prostřednictvím ICT apod. Stále hledáme inspiraci.

Vše záleží na podmínkách a na lidech ochotných se na vytváření a realizaci projektů podílet. Také bez dobrého partnerského vztahu s naším zřizovatelem, obcí Bolešiny, by některé projekty nemohly být vůbec uskutečněny.

Těm, kteří nám pomáhají realizovat naše vize, DĚKUJEME !

Vstupte na stránky školy (klikněte)

Tento web používá cookie pro optimalizaci obsahu. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close