Nahrávám ...

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště ZŠ a MŠ Bolešiny, p.o.

Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) je součástí základní, střední nebo vyšší odborné školy v České republice. Škola je povinna pracoviště zřídit a provozovat na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn. Podrobně je pracoviště definováno ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Školní poradenské pracoviště je vedle pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra a středisek výchovné péče jedním z pilířů školského poradenství. Základním účelem tohoto pracoviště je poskytovat pedagogicko-psychologické poradenské služby ve škole žákům a jejich zákonným zástupcům (rodičům).

Zřízení školního poradenského pracoviště

Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb. jsou základní, střední a vyšší odborné školy povinné zřídit ve škole školní poradenské pracoviště (dále ŠPP). Zodpovědnost za zřízení pracoviště nese ředitel školy.

Povinné minimální personální zabezpečení ŠPP zahrnuje pouze školního metodika prevence a výchovného poradce. Škola může na základě svého uvážení pracoviště rozšířit o pozici školního psychologa nebo speciálního pedagoga.

Služby ŠPP

Účelem tohoto pracoviště je poskytovat poradenské služby ve škole především žákům a jejich zákonným zástupcům (rodičům). Poskytování služeb je pro žáky i jejich zákonné zástupce bezplatné[. Některé služby jsou poskytovány pouze na žádost žáka nebo jeho zákonného zástupce. Služby mohou být poskytovány také na základě žádosti jiných školských zařízení nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci (např. OSPOD). Pracoviště dále poskytuje poradenské a konzultační služby pedagogům.

Školské poradenské pracoviště spolupracuje kromě žáků a zákonných zástupců také s třídními učiteli, učiteli výchov a dalšími pedagogickými pracovníky školy. V konkrétních záležitostech zajišťuje pracoviště také koordinaci a spolupráci s jinými školskými zařízeními (např. pedagogicko-psychologickou poradna nebo speciálně pedagogickým centrem).

Smyslem služeb, které poskytuje školního poradenské pracoviště, je především vytvoření vhodných podmínek vzdělávání a všestranný rozvoj žáků, včetně zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků, prevence rizikového chování, kariérní poradenství pro žáky, a metodická a další podpora pedagogických pracovníků. Služby obecně kladou důraz na důvěrnost jednání a ochranu osobních dat klientů.

Rozsah služeb ŠPP

Za poskytování poradenských služeb je ve škole zodpovědný ředitel školy nebo jím pověřený zástupce. Vedení školy je povinno zpracovat program poradenských služeb, který vymezuje, jaké služby jsou pracovištěm poskytovány a jaké pozice jsou součástí pracoviště, program se nazývá Program školního poradenského pracoviště na zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve škole. Rozsah služeb, které pracoviště poskytuje, odpovídá počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy.

Jde především o služby související s následujícími aktivitami:

 1. poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 2. sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 3. prevenci školní neúspěšnosti,
 4. kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 5. podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 6. podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 7. průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 8. včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 9. předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 10. průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 11. metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 12. spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 13. spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.
Dokumentace ŠPP

Škola je povinna vést o poskytovaných službách dokumentaci. Škola vede především dokumentaci o žádostech o službu, o provedených vyšetřeních, jejich výsledcích, opatřeních a doporučeních, dále o součinnosti s jinými školskými zařízeními a orgány veřejné moci.

Pracovníci ŠPP

Školské poradenské pracoviště musí být složeno minimálně z výchovného poradce a školního metodika prevence. V ZŠ a MŠ Bolešiny vykonává tyto funkce vzhledem k velikosti organizace ředitel školy.

Výchovnému poradci je snižován úvazek přímé pedagogické činnosti (času, který musí odučit jako řadový učitel) v závislosti na počtu žáků na škole, a to o 1 hodinu týdně. Tím získává reálný prostor věnovat se náplni práce výchovného poradce.

Školní metodik prevence aktuálně nemá nárok na snížení úvazku přímé pedagogické činnosti. Je jim pouze poskytován příplatek ve výši 1 000 až 2 000 Kč měsíčně a předpokládá se, že práci školního metodika prevence vykonávají v přesčasové době.

Součástí pracoviště mohou být také školní psycholog nebo školní speciální pedagog. V některých školách je součástí pracoviště také sociální pedagog nebo sociální pracovník, přestože je vyhláška výslovně neuvádí. Základní činnosti pracovníků ŠPP se v některých oblastech prolínají a jsou navrženy tak, aby zajistily celou šíři pedagogicko-psychologického poradentství.

Výchovný poradce poskytuje zejména:

 • podporu při volbě povolání a kariérové poradenství;
 • přípravu podmínek pro vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání.

Školní metodik prevence provádí zejména:

 • záchyt signálů rizikového chování,
 • individuální a skupinová práce se žáky s obtížemi v adaptaci, ¨
 • se sociálně-vztahovými problémy,
 • s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání;
 • koordinaci a realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového chování žáků;
 • vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování;
 • poskytování poradenských služeb zákonným zástupcům žáků s rizikem či projevy rizikového chování.

Školní psycholog provádí zejména:

 • krizovou intervenci a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce;
 • metodické intervence pro pedagogické odborníky;
 • depistáž specifických poruch učení v základních a středních školách;
 • diagnostiku při vzdělávacích a výchovných problémech žáků;
 • péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření, zejména pomoc při sestavování plánu pedagogické podpory a vedení;
 • individuální případovou práci se žáky v osobních problémech, zejména konzultace a vedení;
 • prevenci školního neúspěchu žáků;
 • zjišťování a řešení sociálního klimatu ve třídě.

Speciální pedagog provádí zejména:

 • vyhledávání a diagnostika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • dlouhodobou a krátkodobou individuální speciálně pedagogickou péči za účelem naplňování podpůrných opatření pro žáky, speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, reedukační, kompenzační a stimulační činnosti;
 • podílí se na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu a jeho průběžném vyhodnocování;
 • úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů;
 • individuální konzultace pro rodiče a komunikace s nimi.
Program zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve škole

Program odráží specifika školy i regionu a koordinuje služby s ostatními zařízeními v regionu, která poskytují pedagogicko-psychologické, speciálně pedagogické a preventivně – výchovné služby. Zabezpečuje také koordinaci služeb poskytovaných jinými resorty a nestátními subjekty.

Cíl:

 • zkvalitnit sociální klima škol
 • pracovat se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy a vytvořit tak širokou základnu preventivní činnosti
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o děti s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování
 • umožnit neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou
 • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření
 • poskytovat metodickou podporu při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání při vytváření ŠVP
 • připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se zdravotním postižením
 • zlepšit dostupnost služby i pro MŠ a ŠD
 • koordinovat služby s ostatními poradenskými zařízeními
 • koordinuje pedagogicko-psychologické poradenství ve škole
 • pracuje s celým systémem školy (vedení, ped. sbor, třídní učitelé, žáci, rodiče žáků)
 • podílí se na vytváření strategií a programů zaměřených na podporu rozvoje osobnosti žáků
 • podílí se na vytváření a realizaci preventivních programů zneužívání návykových látek a negativních jevů v chování žáků
 • podílí se na monitorování problémových projevů chování, pravidelně provádí analýzy a návrhy konkrétních opatření
 • pracuje průběžně s žákovskými kolektivy a ovlivňuje prostřednictvím sociálního učení sociální klima školních tříd a potažmo celé školy
 • podílí se na přijímacím řízení do MŠ i ZŠ
 • provádí diagnostiku orientovanou na zjišťování příčin poruch učení a chování
 • zjišťuje individuální předpoklady pro uplatňování a rozvíjení schopností a nadání žáků
 • provádí prevenci školní neúspěšnosti
 • provádí krizovou intervenci a doporučuje psychologická vyšetření žáků
 • odborně a metodicky pomáhá učitelům zavádět a aplikovat pedagogicko-psychologické poznatky do vzdělávacího procesu
 • poskytuje konzultační pomoc rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu
 • zajišťuje koordinaci poskytovaných služeb s ostatními subjekty, zejména PPP, SPC, SVP
 • zajišťuje koordinaci služeb poskytovaných dalšími odborníky ve státním i nestátním sektoru
 • v odůvodněných případech zprostředkovává žákům kontakt s veřejným ochráncem práv
 • dodržuje etický kodex pedagoga

Nadstandardní činnosti:

 • osvětová a vzdělávací činnost
 • pomoc při organizaci zážitkové pedagogiky a volno časových aktivit
 • pomoc s konkursními řízeními vyhlašovanými školou
 • školní psychologové mohou nabízet i jiné druhy nadstandardních činností, např. arteterapii podle toho, v čem získali další odborné vzdělání a v souladu s potřebami školy

 

Výchovný poradce a metodik prevence – kontakt a konzultační hodiny:

Mgr. Michael Burianek, ZŠ a MŠ Bolešiny 83, 339 01 Klatovy, tel. 376 317 927,
e-mail reditel@skolabolesiny.cz, konzultační hodiny po telefonické domluvě

 

V Bolešinech dne 1. 9. 2016                                                       Mgr. Michael Burianek, ředitel školy

Vstupte na stránky školy (klikněte)

Tento web používá cookie pro optimalizaci obsahu. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close